Deze aanvragen kunnen in principe alleen gedaan worden door instellingen of organen die namens of voor de doelgroep actief zijn. Concrete onderbouwing van het doel en de directe relatie met de doelgroep is noodzakelijk.

 1. Aanvragen dienen als regel schriftelijk te worden ingediend, om in behandeling te worden genomen. Aanvragen per e-mail worden hieraan gelijkgesteld.
 2. Aanvragen dienen voorts minimaal de volgende gegevens te bevatten:
  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (+ eventueel emailadres) van de aanvragende instelling met vermelding van de contactpersoon
  • Bankrekening alsmede de tenaamstelling daarvan
  • Het bedrag, dat met de aanvraag is gemoeid, alsmede bij welke (andere) fondsen c.q. instellingen de aanvraag mede is/was ingediend. Voor zover al bekend, tevens wat daarvan het resultaat is/was.
  • Zoveel mogelijk relevante achtergronden bij de aanvraag, waardoor het mogelijk is om een afdoend oordeel omtrent de aanvraag te vormen.
  • Begroting c.q offerte(n) met betrekking tot de gevraagde voorziening(en).
  • Voor het geval niet de gehele aanvraag door de Groningse Blinden Stichting wordt gehonoreerd, dient te worden aangegeven hoe in het ontbrekende gedeelte zal worden voorzien.
 3. In beginsel wordt niet in behandeling genomen:
  • Aanvragen voor voorzieningen die reeds zijn aangeschaft of projecten die reeds in gang zijn gezet
  • Structurele kosten.
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Begrotingstekorten
 4. In verband met de AVG dient onderstaande verklaring opgenomen te worden
  • Ik verklaar hierbij dat het bovenstaande naar waarheid is ingevuld. En ik geef de Groningse Blindenstichting toestemming de verstrekte gegevens digitaal te verwerken op een wijze die de bestuursleden in staat stelt de aanvraag in alle redelijkheid te kunnen beoordelen.
  • Plaats:
  • Datum:
  • Naam:
  • Functie: 
  • Handtekening:

Bovengenoemde uitgangspunten zijn door het bestuur geaccordeerd in haar vergadering d.d. 2 maart 2011