Hoe kunt u een aanvraag doen?

Indien u een aanvraag indient via hulpverlenende instellingen als Visio en MEE kunt u geholpen worden met het verzamelen van de benodigde gegevens of kan de instelling namens u de aanvraag indienen. De betrokken hulpverlenende instantie is dan bereid de verstrekte gegevens te ondersteunen. De aanvraag moet dan ondertekend worden door de coördinator van het regionale centrum.

Als uw aanvraag niet via een instantie loopt, dan kunt u zich ook rechtstreeks tot de stichting richten. U dient een schriftelijke aanvraag in, waarin u omschrijft wat uw verzoek is en het doel waartoe het dient. Daarnaast kunt u gebruikmaken van het formulier voor o.a. uw financiële gegevens. Dit fomulier kunt u hier downloaden.

U stuurt de aanvraag tezamen met de benodigde documenten, zoals eerder omschreven, naar de stichting. Bij de toekenning van een aanvraag dient u een offerte of nota te overleggen. De penningmeester van de Groningse Blindenstichting maakt het bedrag dan rechtstreeks over aan de betrokken firma of betaalt het bedrag achteraf aan u terug, na ontvangst van de betaalde rekening.

Voor het indienen van een aanvraag of voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Secretariaat Groningse Blindenstichting

De Stelling 9
9774 RB Adorp
tel. 06 18514120
e-mail:
website : www.groningseblindenstichting.nl

Uitgangspunten bij aanvragen om ondersteuning

Onderstaande uitgangspunten gelden als basis voor verstrekking van financiële ondersteuning.
Het bestuur van Groningse Blinden Stichting kan te allen tijde op humanitaire gronden daarvan afwijken. Ook kan het bestuur verzoeken om nadere gegevens te overleggen.

De aanvrager moet behoren tot de doelgroep van de stichting;
De aanvrager moet wonen in het werkgebied van de stichting: Groningen, Drenthe of Friesland.

 1. Aanvragen dienen als regel schriftelijk te worden ingediend, om in behandeling te worden genomen. Aanvragen per e-mail worden hieraan gelijkgesteld.
 2. Uit een aanvraag dient primair de relatie met een visuele beperking van de betrokkene te blijken. Een aanvraag behoeft niet alleen betrekking te hebben op een gevraagde voorziening in directe relatie met de visuele beperking maar kan ook gericht zijn op de instandhouding of verbetering van de zelfstandigheid van betrokkene of diens maatschappelijke participatie c.q. emancipatie.
 3. Voor individuele aanvragen verdient het aanbeveling, dat deze worden voorzien van een ondersteuning van of bemiddeling door minimaal één professionele kracht (bijvoorbeeld een maatschappelijk werkende, een zelfstandigheids- of ambulant begeleider), verbonden aan een relevante instelling voor hulpverlening of advies. Van deze persoon of instelling moet duidelijk zijn dat deze de aanvrager persoonlijk kent resp. diens situatie ook zelf heeft onderzocht.
 4. De aanvrager dient bereid te zijn om de ernst van de handicap aan te tonen door een kopie van een geleidekaart,  een pas van de Oogvereniging of een verklaring van een oog- of huisarts.
 5. Uitgangspunt van elke aanvraag moet in principe zijn dat andere (wettelijke) mogelijkheden redelijkerwijs zijn onderzocht om in de gevraagde ondersteuning te voorzien. Hierbij valt o.m. te denken aan Ziektekostenverzekeringen, de AWBZ of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), alsmede de (Aanvullende) Bijstandswet. Op verzoek van het bestuur dient dit worden aangetoond met schriftelijke bewijsstukken, waaruit een (eventuele) gehele en/of gedeeltelijke afwijzing blijkt.
 6. In beginsel moet aannemelijk worden gemaakt (bijvoorbeeld middels een opgave van het inkomen, eventuele schulden resp. spaarrekeningen) dat betrokkene de gevraagde voorziening(en) niet of niet volledig zelf kan betalen of door andere omstandigheden daar redelijkerwijs niet toe in staat is.
 7. Bij aanvragen voor ondersteuning van meer dan € 4.000 kan het bestuur de eis stellen dat aan meerdere fondsen een bijdrage wordt gevraagd.
 8. Individuele aanvragen dienen voorts minimaal de volgende gegevens te bevatten:
  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (+ eventueel emailadres) en geboortedatum van betrokkene.
  • Bankrekening alsmede de tenaamstelling daarvan, bij voorkeur van diegene (of instelling) die bemiddelt bij de aanvraag.
  • Het bedrag, dat met de aanvraag is gemoeid, alsmede bij welke (andere) fondsen c.q. instellingen de aanvraag mede is/was ingediend. Voor zover al bekend, tevens wat daarvan het resultaat is/was.
  • Zoveel mogelijk relevante achtergronden bij de aanvraag, waaruit het voor ons bestuur mogelijk is om een afdoend oordeel omtrent de aanvraag te vormen.
  • Begroting c.q offerte(n) met betrekking tot de gevraagde voorziening(en).
  • Voor het geval niet de gehele aanvraag door de Groningse Blinden Stichting wordt gehonoreerd, dient te worden aangegeven hoe in het ontbrekende gedeelte zal worden voorzien.
 9. In beginsel wordt niet in behandeling genomen:
  • Aanvragen voor voorzieningen die reeds zijn aangeschaft, ook al zijn daarvoor schulden gemaakt
  • Structurele kosten.
  • Schuldsanering
  • Proefschriften
 10. Computers en aanverwante zaken worden altijd beschikbaar gesteld via de LSBS.
 11. Een aanvraag voor een nieuwe tandem wordt pas 10 jaar na verstrekking van het vorige exemplaar in behandeling genomen.
 12. Het bestuur kan besluiten dure aankopen, zoals een elektrische fiets, in bruikleen te geven.
 13. Na overleg van de nota maakt de penningmeester het toegezegd bedrag rechtstreeks over aan de leverancier of betaalt de aanvrager het door hem/haar voorgeschoten bedrag.